اطلاعیه 10-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله(خرداد ماه 1401)
1401/01/27

قابل توجه پژوهشگران محترم کنفرانس طبق تصمیم شورای سیاستگزاری به تاریخ زیر تمدید گردید.

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 26 اردیبهشت ماه 1401
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) :28 اردیبهشت ماه 1401
برگزاری کنفرانس :05 خرداد ماه  1401